Fundacja Rozwoju Fotografii „Twórcze Spotkania Fotograficzne” powstała w roku 2015. Jej fundatorem jest Radosław Brzozowski, który pełni funkcje prezesa zarządu.

Fundacja  ma na celu:

– wspieranie i promocję autorskich działań twórczych zwłaszcza związanych z fotografią

– popularyzowanie fotografii jako sztuki

– popularyzowanie fotografii jako formy komunikacji wizualnej

– edukację i wychowanie w zakresie fotografii

– popularyzowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego poprzez fotografię

– rozwijanie świadomości fotograficznej i kulturalnej społeczności lokalnych

– animację kultury

– wpieranie działań i promocję działań w zakresie kultury i sztuki młodych twórców

– wyrównywanie szans, różnic społecznych wynikających ze statusu ekonomicznego, pochodzenia i stopnia niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu

– promocja fotografii polskiej w kraju i zagranicą

– promocja dziedzictwa kulturowego Polski i Europy z wykorzystaniem fotografii,

– promocja tradycyjnych technik fotograficznych ze szczególnym naciskiem na techniki historyczne i szlachetne

– tworzenie warunków do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie fotografii